Obchodní Podmínky (PS)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A NÁKUPU ZBOŽÍ SOUKROMÝMI OSOBAMI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.SNEAKYSNEAKERS.CZ

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“), vydané obchodní společností SoftStore s.r.o., se sídlem Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 10975799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351651, upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele, prodávajícího a kupujícího, jak jsou tyto pojmy definovány níže, vzniklé v souvislosti nebo na základě zprostředkování prodeje a nákupu zboží mezi soukromými osobami prostřednictvím internetového portálu provozovaného zprostředkovatelem na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.sneakysneakers.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Definice pojmů:

Zprostředkovatelem se rozumí obchodní společnost SoftStore s.r.o., se sídlem Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 10975799, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351651, která provozuje internetový portál na webové stránce, prostřednictvím které zprostředkovatel zprostředkovává prodej a nákup značkového zboží ve výlučném soukromém vlastnictví Prodávajícího zveřejněného na Webové stránce mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

Prodávajícím se rozumí osoba, která má zájem nabízet Zboží ve svém výlučném soukromém vlastnictví k prodeji a prodávat ho prostřednictvím webové stránky, a která je na webové stránce řádně zaregistrována; Prodávajícím může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná.

Kupujícím se rozumí osoba, která má zájem zakoupit Zboží od Prodávajícího a realizuje nákup prostřednictvím webové stránky.

Uživateli se rozumí uživatelé webové stránky, kterými jsou Prodávající a Kupující.

Smlouvou o zprostředkování se rozumí smlouva uzavřená mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje Zboží Prodávajícího prostřednictvím webové stránky, převzetí kupní ceny Zboží Zprostředkovatelem od Kupujícího na účet a ve prospěch Prodávajícího, a poskytnutí případných dalších služeb Zprostředkovatelem Prodávajícímu. Smlouva o zprostředkování se řídí rovněž těmito obchodními podmínkami.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě Zboží Kupujícím od Prodávajícího prostřednictvím webové stránky; pro vyloučení pochybností Zprostředkovatel výslovně upozorňuje, že uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím pouze zprostředkovává, není přímým účastníkem Kupní smlouvy, a Kupní smlouvu tedy uzavírá jménem a na účet Prodávajícího. Kupní smlouva se řídí rovněž těmito obchodními podmínkami.

Zbožím se rozumí značkové zboží ve výlučném soukromém vlastnictví Prodávajícího, které není obchodní, tj. není v obchodním majetku Prodávajícího, zveřejněné na webové stránce.

 

Prodávající pro vyloučení pochybností upozorňuje Kupujícího i Prodávajícího, že prostřednictvím webové stránky prodává také jiné zboží ve svém výlučném vlastnictví; obchodní podmínky prodeje zboží ve vlastnictví společnosti SoftStore s.r.o. jsou upraveny v samostatném dokumentu a zveřejněny na webové stránce. 

Zboží ve vlastnictví Prodávajícího je na webové stránce označeno v popisu zboží Private Seller“.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu prodat nebo nakoupit Zboží prostřednictvím webové stránky, je právnickou osobou či osobou samostatně výdělečně činnou, přičemž účelem takového prodeje či nákupu Zboží prostřednictvím webové stránky je zejména, nikoli však výlučně, výkon podnikatelské činnosti takové osoby za účelem dosažení zisku; takové osoby jsou z použití webové stránky za účelem/ a z uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a Kupní smlouvy vyloučeny.

Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání webové stránky nebo na uzavírání jakýchkoli smluv prostřednictvím webové stránky.

Prodávající registrací na webové stránce a Kupující registrací na webové stránce a/nebo podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem před vlastní registrací a/nebo uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat ve Zprostředkovatelské smlouvě anebo v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve Zprostředkovatelské smlouvě anebo v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Podmínkou zprostředkování prodeje Zboží prostřednictvím webové stránky je bezplatná registrace Prodávajícího na webové stránce. Bezplatná registrace Kupujícího na webové stránce není podmínkou nákupu Zboží prostřednictvím webové stránky.

Uživatel je pro registraci na webové stránce povinen zadat jméno, příjmení, e-mail a heslo. 

Na základě registrace provedené na webové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem ve formě e-mailu a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

Při registraci na webové stránce je Uživatel povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem jsou Zprostředkovatelem považovány za správné a úplné.

Uživatel může zrušit uživatelský účet kdykoliv za předpokladu, že nedojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet Uživatele, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti plynoucí ze Zprostředkovatelské smlouvy a/nebo z Kupní smlouvy, a těchto obchodních podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.  PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE ZBOŽÍ 

Prostřednictvím zadání prodeje Zboží, tedy nabídky prodejní položky Zboží jejím zadáním do prodejního formuláře s názvem „Prodej Vašich věcí“ na webové stránce („Formulář“), Prodávající opravňuje a pověřuje Zprostředkovatele, aby našel potenciální kupující pro příslušnou položku Zboží, a prodal ji jménem Prodávajícího a na jeho účet, a to v souladu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající bere na vědomí, že Zprostředkovatel není povinen nabídku Prodávajícího ke zprostředkování prodeje Zboží na webové stránce přijmout a zveřejnit, jak je upraveno dále.

Prodávající je pro vyplnění Formuláře pro prodej Zboží na webové stránce povinen zadat zejména jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo a popis Zboží v požadovaném rozsahu.

Prodávající je povinen zadat popis nabízeného Zboží do Formuláře na webové stránce sám, a nahrát nejméně dvě fotografie Zboží. Zprostředkovatel je oprávněn vyžádat si od Prodávajícího zaslání doplňujících informací ke Zboží či dalších fotografií jeho skutečného stavu. V takovém případě je Prodávající povinen Zprostředkovateli okamžitě poskytnout požadované informace či fotografie. Prodávající bere na vědomí, že fotografie Zboží jsou určeny výlučně pro potřeby Zprostředkovatele za účelem posouzení, zda přijme pověření Prodávajícího ke zprostředkování prodeje dané položky Zboží na webové stránce.

Nabízené Zboží musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Nabízené Zboží a jeho popis musí obsahovat dostatečně přesné a úplné informace tak, aby byla minimalizována možnost jakéhokoliv omylu ohledně popisu Zboží a jeho parametrů. Prodávající odpovídá za správnost všech informací o nabízeném Zboží, za popis, velikost, rozměry, a vyhotovení fotografií Zboží pro potřeby Zprostředkovatele. 

Prostřednictvím webových stránek je povoleno prodávat pouze originální Zboží z oblasti módy, které je okamžitě k dispozici k prodeji. Prodávající je povinen zajistit, že Zboží, které nabízí k prodeji, je v jeho výlučném vlastnictví, a že Zboží není dotčeno právy třetích osob, nejedná se o padělky, nabízením a prodejem Zboží nejsou porušeny autorská práva/práva průmyslového vlastnictví, a Zboží odpovídá informacím uvedeným o Zboží, které Zprostředkovateli poskytl. Nabízené Zboží zůstává ve výlučném vlastnictví Prodávajícího až okamžiku jeho prodeje prostřednictvím webové stránky, kdy bude vlastnictví k prodejní položce Zboží převedeno na Kupujícího postupem upraveným dále v těchto obchodních podmínkách.

Zveřejnění nabídky Zboží na webové stránce zajišťuje Zprostředkovatel. Zprostředkovatel je oprávněn upravovat informace o Zboží nabízeném Prodávajícím za účelem jeho lepší prezentace, a při zveřejnění nabídky Zboží na webové stránce využít ilustrační fotografie prodejní položky Zboží. 

Prodávající je povinen okamžitě informovat Zprostředkovatele o všech změnách týkajících se Zboží, a to e-mailem na info@sneakysneakers.cz; to se týká zejména změn jeho stavu nebo vlastností a uplatnění jakýchkoli práv třetích osob ke Zboží. V takovém případě má Zprostředkovatel právo odebrat příslušné Zboží z prezentace na webové stránce a dále ho již k prodeji nenabízet.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odstranit Zboží z webové stránky i bez udání důvodu. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odstranit Zboží z webové stránky, které je nabízeno k prodeji déle než jeden rok od jeho prvního zveřejnění; tomto postupu není Zprostředkovatel povinen Prodávajícího informovat.

4. POSTUP PRODEJE ZBOŽÍ

Zadáním prodeje Zboží prostřednictvím Formuláře zadá Prodávající všechny relevantní informace týkající se Zboží a pošle Formulář Zprostředkovateli. Prezentace Zboží na webové stránce je založena zejména na informacích uvedených Prodávajícím ve Formuláři. 

Odeslání Formuláře Zprostředkovateli prostřednictvím webové stránky se považuje za závaznou objednávku („Prodejní objednávka“) učiněnou Prodávajícím Zprostředkovateli ke zprostředkování prodeje Zboží.

Zprostředkovatel Prodejní objednávku přijímá prostřednictvím potvrzovacího e-mailu nebo aktivací položky prodeje Zboží na webové stránce. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout, ukončit nebo zrušit Prodejní objednávku na dané Zboží kdykoli a bez udání důvodu. V takovém případě o tom bude Zprostředkovatel informovat Prodávajícího e-mailem.

Prodávající je povinen a zavazuje se průběžně sledovat svůj kontaktní e-mail, jehož prostřednictvím komunikuje se Zprostředkovatelem, tak, aby mohl na zprávy, informace a výzvy Zprostředkovatele reagovat bezodkladně, vždy však nejpozději následující pracovní den.

Po odsouhlasení popisu a stavu Zboží Zprostředkovatelem za účelem prezentace Zboží k prodeji zpřístupní Zprostředkovatel veřejnosti popis a ilustrační fotografie Zboží prostřednictvím webové stránky. Zprostředkovatel je oprávněn uchovávat konkrétní Zboží na webové stránce i po jeho prodeji po dobu pěti měsíců s odkazem „prodáno“.

Prodávající není oprávněn odeslat Zboží Zprostředkovateli dříve, než Kupující projeví zájem o koupi tohoto Zboží prostřednictvím webové stránky.

V případě, že Kupující projeví zájem o koupi Zboží, Zprostředkovatel neprodleně informuje Prodávajícího o této skutečnosti e-mailem a vyzve Prodávajícího k odeslání prodávané položky Zboží Zprostředkovateli. E-mailová výzva Zprostředkovatele bude obsahovat také doručovací kód konkrétní dopravní služby, jejímž prostřednictvím je Prodávající povinen prodávanou položku Zboží Zprostředkovateli doručit.

Prodávající je povinen odeslat prodávanou položku Zboží Zprostředkovateli na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy Zprostředkovatele k odeslání Zboží Zprostředkovateli. 

Prodávající je povinen zajistit přiměřené zabalení prodávané položky Zboží, které ho ochrání před vlhkostí, znečištěním, zničením a dalšími dopady na kvalitu a stav zboží, a to zabalením Zboží do kartonové krabice i v případě, že je Zboží již zabaleno v originálním balení v krabici. 

Jakmile bude Zprostředkovateli prodávaná položka Zboží od Prodávajícího doručena, provede Zprostředkovatel kontrolu prodávané položky Zboží, tedy zejména ověří, zda Zboží odpovídá informacím Prodávajícího o Zboží uvedené v Prodejní objednávce a poskytnutým fotografiím ze strany Prodávajícího, zda jde o originál či padělek. Zprostředkovatel je povinen provádět pouze vnější vizuální kontrolu Zboží. Prodávající se zavazuje poskytnout Zprostředkovateli veškeré informace a případně dokumenty, které má k dispozici ohledně Zboží, a které jsou důležité pro kontrolu Zboží.

V případě, že bude prodávaná položka Zboží Zprostředkovatelem posouzena kladně, tedy že je v souladu s informacemi poskytnutými Prodávajícím a jde o originál, Zprostředkovatel přijme nabídku Kupujícího ohledně koupě Zboží jménem Prodávajícího, a zašle Kupujícímu zabalené Zboží. Náklady na přepravu nese Kupující.

Pokud Prodávající neodešle Zboží na výzvu Zprostředkovatele Zprostředkovateli ani do sedmi pracovních dnů od odeslání informace  o zájmu Kupujícího a výzvy k jeho odeslání Zprostředkovateli anebo bude-li kontrolou Zprostředkovatele zjištěno, že Zboží neodpovídá informacím Prodávajícího o Zboží uvedené v Prodejní objednávce a poskytnutým fotografiím ze strany Prodávajícího, má Zprostředkovatel právo informovat Kupujícího jménem Prodávajícího, že mezi Kupujícím a Prodávajícím nemůže být uzavřena Kupní smlouva týkající se Zboží. Další nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu zůstávají nedotčeny.

Pokud je dle zjištění Zprostředkovatele Zboží padělkem nebo jiným způsobem porušuje práva třetích osob, je Zprostředkovatel oprávněný tuto skutečnost oznámit údajnému držiteli práv nebo orgánům činným v trestním řízení a odhalit totožnost Prodávajícího. Zprostředkovatel má dále právo informovat Kupujícího, že Kupní smlouvu týkající se tohoto Zboží nelze uzavřít.

Poplatky

V případě, že Zprostředkovatel kontrolou Zboží zjistí, že Zboží neodpovídá informacím Prodávajícího o Zboží uvedeným v Prodejní objednávce a poskytnutým fotografiím ze strany Prodávajícího, či že jde o padělek, vzniká Zprostředkovateli vůči Prodávajícímu nárok na úhradu administrativního poplatku ve výši 500, - Kč za provedenou kontrolu každé jednotlivé prodejní položky Zboží, a dále nárok na náhradu přepravních nákladů a balného spojených s vrácením každé jednotlivé prodejní položky Zboží Prodávajícímu („Náhrada nákladů“). 

Zprostředkovateli vzniká vůči Prodávajícímu nárok na úhradu poplatku ve výši 500, - Kč za doručení každé nevyžádané položky Zboží jednotlivě, včetně nároku na Náhradu nákladů.

Neuhradí-li Prodávající Zprostředkovateli Poplatek a Náhradu nákladů či nepřevezme-li Prodávající Zboží zpět, vzniká Zprostředkovateli právo na Poplatek za uskladnění Zboží ve výši 500,- Kč/měsíčně za každou jednotlivou prodejní položku Zboží. Do doby úhrady všech Poplatků a Náhrad nákladů není Zprostředkovatel povinný Zboží vydat Prodávajícímu.

Jakýkoli z poplatků, na nějž vznikl Zprostředkovateli nárok podle těchto obchodních podmínek („Poplatek“), a současně nárok na Náhradu nákladů spojený s Poplatkem, jsou splatné do tří dnů ode, kdy Zprostředkovatel odešle Prodávajícímu e-mailem výzvu k jejich úhradě. Prodávající se zavazuje Poplatek a Náhradu nákladů Zprostředkovateli ve stanovené lhůtě uhradit.

Po uhrazení Poplatků a Náhrady nákladů zašle Zprostředkovatel dotčenou položku Zboží Prodávajícímu na náklady Prodávajícího zpět.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující i Prodávající berou ne vědomí, že pro účely uzavření Kupní smlouvy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele, neboť nejsou podnikateli. 

Prezentace Zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen prostřednictvím Zprostředkovatele uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující bere na vědomí, že fotografie prodejních položek Zboží v prezentaci umístěné na webové stránce jsou ilustrativní.

Návrhem na uzavření́ Kupní́ smlouvy je odeslání objednávky Zboží ze strany Kupujícího prostřednictvím webové stránky. 

Pozměněný návrh na uzavření Kupní smlouvy se považuje za nový návrh Kupní smlouvy, a Kupní smlouva může být v takovém případě uzavřena až poté, kdy nový návrh Kupní smlouvy akceptuje druhá smluvní strana formou e-mailu.

Zprostředkovatel informuje Prodávajícího o návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy e-mailem bez zbytečného odkladu. 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím ke Zboží je uzavřena až v okamžiku, kdy Zprostředkovatel v zastoupení Prodávajícího přijme objednávku Kupujícího. Za přijetí objednávky Kupujícího, a tedy za uzavření Kupní smlouvy, se nepovažuje „Shrnutí objednávky“ zaslané Zprostředkovatelem na elektronickou adresu Kupujícího.

Prodávající se zavazuje zaslat Zboží prostřednictvím Zprostředkovatele po provedení kontroly Zboží Zprostředkovatelem bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených v těchto obchodních podmínkách.

Kupující bere na vědomí, že:

  • Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu v případě dřívější objednávky Zboží ze strany jiného kupujícího, neboť Prodávající nabízí na webových stránkách obvykle jediný konkrétní kus od nabízeného Zboží
  • Kupující je povinen uhradit kupní cenu Zboží při odeslání objednávky Zboží ze strany Kupujícího prostřednictvím webové stránky, tedy před uzavřením Kupní smlouvy.
  • společně s kupní cenou Zboží, která je uvedena na webové stránce, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu prostřednictvím Zprostředkovatele také náklady spojené s balením a dodáním Zboží, které obsahuje webová stránka.

Kupující uzavřením Kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Zprostředkovatel upozorňuje Kupujícího i Prodávajícího, a Kupující i Prodávající berou na vědomí, že uzavřením Kupní smlouvy vznikají Kupujícímu práva a Prodávajícímu povinnosti z vadného plnění, která se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 a § 2099 až § 2117 občanského zákoníku. 

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění vůči Prodávajícímu prostřednictvím Zprostředkovatele. Pro uplatnění práv Kupujícího z vad, které má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, tedy při převzetí Zboží, se použijí ustanovení poslední části tohoto článku 5. s názvem „Postup při převzetí zásilky od dopravce“. Práva z vad Zboží, které se projeví později, uplatní Kupující u Prodávajícího prostřednictvím Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za vady Zboží, není povinen řešit případné uplatnění nároků Kupujícího z vad Zboží zakoupeného od Prodávajícího, a není tak odpovědný za jakýkoliv případný spor vzniklý mezi Kupujícím a Prodávajícím. Zprostředkovatel se však může pokusit přispět v případě takovéhoto sporu k dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím. Zprostředkovatel je v tomto případě oprávněn poskytnout Prodávajícímu a Kupujícímu nezbytné údaje o druhé straně, včetně jejich jména a příjmení, telefonního čísla, e-mailu a adresy pobytu, v rozsahu, v němž má tyto údaje Zprostředkovatel k dispozici.

Pro vyloučení pochybností platí, že Prodávající nemá nárok na navrácení Provize ani dalších plateb uhrazených v souvislosti se zprostředkováním prodeje Zboží v případě, že v Kupující v důsledku oprávněného uplatnění práva z vady konkrétní položky Zboží odstoupí od Kupní smlouvy anebo mu vznikne nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny.

Způsob platby a dodání

Platba kupní ceny Zboží je možná pouze online platební kartou v průběhu vytváření objednávky ze strany Kupujícího. 

Prodávající výslovně zmocňuje Prodávajícího, aby na svůj bankovní účet jménem a na svůj účet Prodávajícího přijal Kupní cenu prodávaného Zboží do doby, než Kupující Zboží převezme.

Způsob dodání prodávaného Zboží si Kupující může zvolit z možností nabízených na webové stránce v průběhu vytváření objednávky ze strany Kupujícího. Před odesláním objednávky bude Kupující na zvolený způsob dodání Zboží a na náklady s tím spojené vždy upozorněn.

Prodávající odesílá Zboží prostřednictvím Zprostředkovatele nejpozději následující pracovní den po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději do 2–3 pracovních dní; doba doručení činí obvykle 1-3 pracovní dny. Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

V případě, že k uzavření Kupní smlouvy nedojde, vrátí Prodávající prostřednictvím Zprostředkovatele Kupujícímu celou uhrazenou kupní cenu Zboží na bankovní účet Kupujícího, ze kterého byla platba kupní ceny Zboží na účet Zprostředkovatele připsána, nesdělí-li Kupující Prodávajícímu prostřednictvím Zprostředkovatele jiný platební údaj, to vše do 5 dnů ode, kdy se Prodávající prostřednictvím Zprostředkovatele dozví, že k uzavření Kupní smlouvy nedošlo, a ani dále dojít nemůže.

Postup při převzetí zásilky od dopravce

Kupující je povinen bezprostředně při dodání Zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, dále obal zásilky, není-li poškozen (zdeformován, roztržen, promáčen). Pokud se jeví zásilka poškozena či neúplná, je třeba ji nepřebírat a zkontaktovat bezodkladně Prodávajícího prostřednictvím Zprostředkovatele na tel. čísle +420 731 317 781 nebo na e-mail info@sneakysneakers.cz. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, popř. zaznamenat na dodací list. Dojde-li k převzetí poškozené zásilky od dopravce, odpovědnost Prodávajícího za vady se na Zboží, které bylo poškozené při přepravě, nevztahuje. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu prostřednictvím Zprostředkovatele možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

Kupující převzetím Zboží stvrzuje, že si Zboží řádně prohlédl a neobjevil vady, které by bránily použití Zboží za účelem, pro který si jej koupil, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

 

6. PROVIZE ZPROSTŘEDKOVATELE

Zprostředkovateli náleží za zprostředkování prodeje Zboží pro Prodávajícího provize („Provize“).

Provizi hradí Zprostředkovateli Prodávající.

Výše Provize Zprostředkovatele je stanovena vždy v příslušné procentuální výši z konečné kupní ceny konkrétní položky prodaného Zboží, a to v závislosti na počtu transakcí, tedy prodejů Zboží, které Prodávající realizuje s využitím webové stránky prostřednictvím Zprostředkovatele v průběhu 1 roku ode dne uskutečnění první transakce, a následně vždy k ročnímu výročí, konkrétně:

1-5 prodejů 15 % z celkové kupní ceny jedné položky Zboží 

6-10 prodejů 13 % z celkové kupní ceny jedné položky Zboží

11-20 prodejů 11 % z celkové kupní ceny jedné položky Zboží

21 a více prodejů 10 % z celkové kupní ceny jedné položky Zboží

 

Výše Provize Zprostředkovatele bude vypočtená z celkové kupní ceny konkrétní položky Zboží, uhrazené Kupujícím, přičemž bude vždy zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

Stane-li se Zprostředkovatel plátcem DPH, bude Provize navýšená o příslušnou sazbu DPH. 

Výše Provize je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zprostředkovatele spojené se zprostředkováním prodeje Zboží na webové stránce, s výjimkou dalších nákladů předpokládaných těmito obchodními podmínkami, zejména Poplatků a Náhrady nákladů. 

Nárok na Provizi vzniká Zprostředkovateli vůči Prodávajícímu v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, a je splatná spolu s kupní cenou Zboží náležející Prodávajícímu v souladu s následujícími ujednáními tohoto článku. Zprostředkovatel vystaví Prodávajícímu na Provizi daňový doklad v souladu s platnými právními předpisy, kterou zašle Prodávajícímu elektronicky e-mailem.

Zprostředkovatel vyplatí kupní cenu Zboží poníženou o Provizi a případné další náklady předpokládané těmito obchodními podmínkami Prodávajícímu do 5 dnů ode dne, kdy Kupující převezme Zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, který Prodávající Zprostředkovateli za tímto účelem sdělí e-mailem. Prodávajícímu nevzniká po dobu od připsání kupní ceny Zboží na účet Zprostředkovatele do vyplacení příslušné částky na účet Prodávajícího, nárok na úrok z částky kupní ceny Zboží, která mu náleží.

Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Prodávajícím proti pohledávkám Prodávajícího za Zprostředkovatelem.

 

7. PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Smlouva o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající poprvé odešle Zprostředkovateli Prodejní objednávku, a v této souvislosti výslovně projeví souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

Pro vyloučení pochybností platí, že tato Smlouva o zprostředkování je mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím uzavřena pouze jednou, a ani opakovaný projev souhlasu Prodávajícího s těmito obchodními podmínkami při odesílání dalších Prodejních objednávek Zprostředkovateli nemá vliv na její trvání.

Smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu neurčitou.

Zprostředkovatel i Prodávající jsou oprávněni Smlouvu o zprostředkování kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, a to s účinností ke dni, kdy bude oznámení o odstoupení od Smlouvy o zprostředkování prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Pro vyloučení pochybností platí, že oznámení o odstoupení od Smlouvy o zprostředkování lze odeslat druhé smluvní straně e-mailem.

V souvislosti s ukončením Smlouvy o zprostředkování je Zprostředkovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Prodávajícího na webových stránkách.

Zprostředkovatel tímto upozorňuje Prodávajícího, že v postavení spotřebitele má právo odstoupit od této Smlouvy o zprostředkování bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření této Smlouvy o zprostředkování. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy o zprostředkování musí Prodávající o svém odstoupení informovat Zprostředkovatele formou emailu na emailovou adresu info@sneakysneakers.cz. Zájemce může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, který je k dispozici ZDE, není to však jeho povinností. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí oznámení o odstoupení od této Smlouvy o zprostředkování odeslat před uplynutím uvedené lhůty.  Zprostředkovatel výslovně upozorňuje Prodávajícího, že v případě, kdy Prodávající požádá Zprostředkovatele o započetí poskytování služeb podle této Smlouvy o zprostředkování bezprostředně po jejím uzavření již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, ztrácí Prodávající možnost odstoupit od této Smlouvy o zprostředkování.  

Prodávající může při řešení případného sporu plynoucího ze vztahů založených touto Smlouvou o zprostředkování využít možnost mimosoudního řešení sporu. Orgánem, na který se Prodávající může obrátit, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 www.coi.cz). 

 

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Zprostředkovatele na elektronickou adresu Uživatele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Uživatelem na elektronickou adresu Uživatele. Uživatel má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči Uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Zprostředkovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je prodej a nákup Zboží prostřednictvím na webové stránky možné provést a závazky Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy, a dále Prodávajícího a Zprostředkovatele ze Smlouvy o zprostředkování, plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel svůj souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spolu s výslovným projevem souhlasu s těmito obchodními podmínkami při uzavření Smlouvy o zprostředkování žádá Prodávající Zprostředkovatele o započetí poskytování služeb podle Smlouvy o zprostředkování bezprostředně po uzavření Smlouvy o zprostředkování.

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Uživatel nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Uživatel potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy o zprostředkování a/nebo Kupní smlouvy poskytnuty veškeré potřebné informace, že se s těmito obchodními podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy o zprostředkování a/nebo Kupní smlouvy seznámil, že veškerý obsah těchto obchodních podmínkách považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí z konkrétního uzavřeného smluvního vztahu zcela zřejmá.

Kontaktní údaje Zprostředkovatele: adresa pro doručování SoftStore s.r.o., Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@sneakysneakers.cz, telefon: +420 731 317 781.

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz