Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

SPOLEČNOSTI SOFTSTORE S.R.O PROSTŘEDNICTVÍM E-

SHOPU UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÉ ADRESE 

WWW.SNEAKYSNEAKERS.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky ("obchodní podmínky"), vydané obchodní společností SoftStore s.r.o., se sídlem Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 109 75 799, DIČ: CZ10975799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351651 ("prodávající") upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ("kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou v postavení spotřebitele ("kupující") prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.sneakysneakers.cz ("webová stránka") anebo "internetový obchod"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ("webové rozhraní obchodu").

Předmětem kupní smlouvy je prodej a nákup zboží ve vlastnictví prodávajícího kupujícím, přičemž pod pojmem zboží je myšlena především vycházková obuv, která slouží především k volnočasovému užití, nikoli ke sportovním, turistickým či jinak obdobným aktivitám ("zboží"). 

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu, je právnickou osobou či osobou samostatně výdělečně činnou, přičemž účelem takového nákupu zboží v internetovém obchodu je zejména, nikoli však výlučně, výkon podnikatelské činnosti takové osoby za účelem dosažení zisku. Prodávající se může s právnickou osobou anebo s osobou samostatně výdělečně činnou v jednotlivých případech individuálně dohodnout na uzavření kupní smlouvy; v tom případě se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně, s výjimkou těch ustanovení, která se týkají práv spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro koupi zboží ve vlastnictví prodávajícího kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVEK ZBOŽÍ 

Kupující může zboží z internetového obchodu objednávat bez registrace anebo pomocí svého uživatelského rozhraní vytvořeného registrací na webové stránce.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní ("uživatelský účet").

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zboží nabízené prodávajícím na webovém rozhraní obchodu je použité anebo nové, přičemž tato skutečnost je vždy výslovně uvedena v nabídce konkrétního zboží.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a skutečnosti, zda je zboží použité a skladové dostupnosti, příp. informaci o termínu dodání zboží. Není-li u zboží uvedena poznámka „použité“, má se za to, že se jedná o zboží nové. Je-li na webovém rozhraní uvedena u zboží poznámka „sběratelský předmět“, jedná o zboží, jehož hodnota a účel spočívá ve sběratelské hodnotě takového zboží, kdy toto zboží není určeno k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, tedy k nošení. 

Ceny zboží jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze na dálku prostřednictvím webového rozhraní obchodu. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním přes webové rozhraní obchodu návrh na uzavření kupní smlouvy, jehož obdržení potvrdí prodávající e-mailem. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit". Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce ("emailová adresa kupujícího").

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek), nebo v případě dřívější objednávky jiného kupujícího vzhledem ke skutečnosti, že prodávající má v nabídce na webových stránkách většinou jediný konkrétní kus od nabízeného zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní obchodu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Způsob platby a dodání

Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy; závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno (i) na adresu určenou kupujícím objednávce anebo (ii) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

Volbu způsobu dodání provede kupující během vytváření objednávky.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

Objednávky obsahující zboží skladem expedujeme nejpozději následující pracovní den. V odůvodněných případech se však může termín expedice prodloužit, avšak u většiny objednávek to stihneme do 3-4 pracovních dní. Obvykle se tak může stát při zvýšeném nárůstu objednávek.

Zboží je doručováno prostřednictvím Zásilkovny anebo České pošty; doba doručení činí obvykle 1-3 pracovní dny.

Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

Postup při převzetí zásilky od dopravce

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, popř. podle daňového dokladu, a dále obal zásilky, není-li poškozen (zdeformován, roztržen, promáčen). Pokud se jeví zásilka poškozena či neúplná, prodávající žádá kupujícího, aby zásilku nepřebíral a zkontaktoval bezodkladně prodávajícího na tel. čísle +420 490 000 488 nebo na e-mail info@sneakysneakers.cz. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, doporučuje prodávající kupujícímu poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, popř. zaznamenat na dodací list. 

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Důsledky nepřevzetí zásilky

Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněný také v případě, že kupující nepřevezme zboží sjednaným způsobem, ve sjednaném čase a na sjednaném místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží se prodávajícímu vrátí zpět, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a od kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s odesláním zboží (poštovné související s odesláním zboží kupujícímu a jeho zpětným odesláním). Opakované doručení zásilky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího, v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat zaplacení náhradní dopravy předem.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží ujednané vlastnosti, a to zejména, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který je prodáváno, a,
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností, zboží: 

  • je vhodné k účelu, k němuž se obvykle požívá,
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, 

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

Projeví-li se vada na zboží, a to v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u nového spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. 

Vadou není u zboží prodávaného za nižší cenu vada, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře předchozího používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující a prodávající se dohodli, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého zboží a z níž je prodávající zavázán, v době jednoho roku od převzetí. 

U zboží označeného „sběratelský předmět“ prodávající neodpovídá za to, že zboží je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, tedy k nošení. Prodávající u takového zboží neodpovídá za jeho jakost, životnost ani funkčnost. 

Při koupi použitého zboží je kupující povinen přihlédnout k opotřebení a drobnému poškození zboží, které vzniklo při jeho předchozím použití. Pro vyloučení pochybností tedy v případě prodeje použitého zboží platí, že odpovědnost prodávajícího se vztahuje pouze na vady, které nemohly být zjištěny kupujícím při převzetí zboží a které vylučují použití zboží obvyklým způsobem. Tedy naopak odpovědnost prodávajícího za vady použitého zboží se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením, a dále na vady odpovídající míře předchozího používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí kupujícím. 

Prodávající upozorňuje, že za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec objednávky kupujícího. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

Má-li nové zboží při dodání vadu, je kupující oprávněn (i) požadovat odstranění vady formou náhradního dodání (výměny za nové zboží, což je s ohledem na vzácnost zboží často nemožné) nebo (ii) požadovat odstranění vady formou opravy, ledaže je kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Kupující může dále požadovat (iii) přiměřenou slevu nebo (iv) odstoupit od smlouvy, pokud prodávající odmítl-li vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po vytknutí vady, vada se projeví opakovaně, je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.

Má-li použité zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Prodávající a kupující se však mohou individuálně dohodnout na výměně zboží v případě, že má prodávající v nabídce totožnou položku zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, a to informováním prodávajícího na adresu info@sneakysneakers.cz, případně telefonicky na čísle +420 490 000 488, a po dohodě s prodávajícím zaslat zboží na adresu potvrzenou prodávajícím.

Nepotvrdí-li prodávající jinou adresu pro zaslání reklamovaného zboží, je adresou pro zasílání zboží v souvislosti s uplatněnou reklamací adresa prodávajícího Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9 ("adresa prodávajícího").

V případě ukončení provozu e-shopu může kupující uplatnit reklamaci u prodávajícího SoftStore s.r.o., na adrese Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího na svůj náklad. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství a originálního balení), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo) a číslo objednávky. Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující je oprávněn zvolit si a informovat prodávajícího o způsobu uplatnění práva z vadného plnění.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Oprávněné reklamace zboží prodávající, včetně odstranění vady, vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby kupující poskytl potřebnou součinnost. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace prostřednictvím e-mailových zpráv.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k uplatnění práva z vady. 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V souvislosti s provedeným nákupem může být kupujícímu zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Kupující se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Kupující - spotřebitel - má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Hodlá-li kupující využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici ZDE.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením pouze některých ze samostatných položek z objednávky, není-li zboží prodáváno jako set.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na adresu prodávajícího, anebo na jinou adresu potvrzenou prodávajícím.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud kupující odstupuje od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží a dále náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, nikoli však dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. K platbě bude použit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak.

Při vrácení zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy přechází nebezpečí škody na zboží na prodávajícího až od okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu, včetně všech jeho součástí. V případě, že kupující vrátí zboží poškozené, opotřebované, znečištěné, bez původního obalu, či všech součástí a příslušenství, má prodávající nárok na náhradu vzniklé škody. Obal je součástí zboží a nevrácení nebo poškození obalu může vést ke snížení hodnoty zboží. V případě zboží označeného jako „sběratelský předmět“ může škoda v případě nevrácení originálního obalu, příp. nevrácení některé součásti a /nebo příslušenství zboží, včetně přibalených informačních letáčků, visaček apod., nebo v případě vrácení použitého zboží jinak než pro sběratelské účely, tzn. např. nošením, dosahovat až do výše kupní ceny zboží, neboť hodnota zboží „sběratelský předmět“ spočívá mimo jiné v tom, že zboží je kompletní, a to včetně originálního balení a všech součástí a příslušenství zboží.   

Prodávající si dovoluje upozornit, že kupující podle občanského zákoníku odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li kupující zboží). Dále, že kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy u zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo zboží přizpůsobeného jeho osobním potřebám nebo zboží v zapečetěném obalu (hygienické a zdravotní důvody). Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží (včetně jeho obalu) po dobu, kdy kupující nese nebezpečí škody, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu; k platbě bude použit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo v případě, kdy výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přeruší výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce, že z tohoto důvodu odstupuje od kupní smlouvy; prodávající vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě takto zrušené kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že k vrácení dárku nedojde spolu s vráceným zboží, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody. 

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Prodávající poskytuje kupujícímu v rámci 14-ti denní lhůty od převzetí zboží právo na výměnu zboží. V případě výměny zboží za jiné (odlišná velikost, či jiné zboží) je kupující povinen výměnu zboží oznámit prodávajícímu a vytvořit novou objednávku na nové zboží. Náklady spojené s doručením nového zboží nese prodávající, přičemž zboží odešle na adresu kupujícího uvedenou v nové objednávce.

Kupující je povinen vrátit vyměňované zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, a to ve stavu, v jakém jej obdržel, tedy nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu, včetně všech jeho příslušenství a součástí na adresu prodávajícího, přičemž náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující. V případě výměny zboží označeného „sběratelský předmět“ se přiměřeně použití ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy ohledně zboží „sběratelský předmět“.

Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů vrátí peníze na bankovní účet kupujícího, nebo jiným způsobem, na kterém se kupující s prodávajícím domluví.

 1. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající tímto výslovně uplatňuje ke zboží výhradu vlastnického práva až do doby jeho zaplacení dle ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku. Kupující uzavřením kupní smlouvy uvedenou výhradu přijímá. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sneakysneakers.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, identifikační číslo 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: www.adr.coi.cz.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující uzavřením Kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SoftStore s.r.o., Generála Janouška 895/24, Černý Most, 198 00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@sneakysneakers.cz, telefon: +420 490 000 488.

V Praze dne, 1.3.2023 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz